Benvinguts a l’Escola Municipal de Formació

 • Instal·lacions modernes...

 • L'aula d'informàtica ens permet respondre a l'actualització i adquisició d'habilitats en les noves tecnologies

 • Disposam d’una aula de gran capacitat per a accions formatives, conferències i exàmens.

Oberta inscripció

La nova tramitació dels expedients d'aprovació de les certificacions d'obres i factures i el reconeixement d'obligacions dels contractes que no tenguin la consideració de menors. 1a edició. 2022 Caps de departament i servei Contractació 4 30 06/10/2022
06/10/2022
ABIERTO Presencial Jornada 9:00 a 13:00
Formació sobre protecció de dades. 9a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma especialment el de nova incorporació Protecció de dades 5 20 11/10/2022
11/10/2022
ABIERTO Presencial Curs De 9.00 a 14.00 hores
Registre de "partes diarios/servicio" de l'aplicació EUROCOP. 7a edició 2022 Policia de trànsit Tècniques policials 2 16 14/10/2022
14/10/2022
RESTRINGIT Presencial Curs de 12,00 a 14,00 Es canvia la data per motius organitzatius de l'Escola, del 10 d'octubre pasa a 14 d'octubre Es canvia la data per motius organitzatius de l'Escola, del 10 d'octubre pasa a 14 d'octubre
Introducció Dret Civil. Distància tutoritzada. 2a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Conceptes bàsics de Dret Civil 10 20 17/10/2022
20/11/2022
ABIERTO Online Curs sense horari
Reciclatge troncal Policía Local 22a edició 2022 Policia 12 20 18/10/2022
19/10/2022
RESTRINGIT Presencial Curs 8.00 a 14.30 hores
Formació en protecció de dades (versió aprofitament).10a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Protecció de dades 10 20 18/10/2022
18/10/2022
ABIERTO Blended Curs 9 a 14 h.
Gestió de l'estrés I. Música per a l'entrenament de l'atenció. 4a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Gestió de l'estrés 12 15 24/10/2022
28/10/2022
ABIERTO Presencial Curs 10 a 14 h
Llei de Contractes del Sector Públic (II). Plecs i procediments contractuals. 2a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Llei de contractes 10 25 24/10/2022
26/10/2022
ABIERTO Presencial Curs dia 24 i 25 de 16 a 19 hores i dia 26 de 16 a 20 hores.
  1-8 de 12 cursos

Noticies destacades

 • 15 de setembre de 2022
 “L’Escola Municipal de Formació INFORMA de la publicació al BOIB Núm. 118 de 8 de setembre de 2022 del Decret  15.584 de data 1 de setembre de 2022  d'aprovació definitiva dels resultats de la valoració de mèrits de les persones inscrites a l’ampliació del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació.

 

 Llegir tota la noticia >
 • 26 de agost de 2022

Presentades al·legacions a la resolució, núm. 10.455 de 10 de juny de 2022 publicada al BOIB núm. 88 de 7 de juliol de 2022  per la qual s’aprovaven provisionalment  els resultats de la valoració de mèrits de les persones inscrites a l’ampliació del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació i, un cop reunida la comissió de valoració, el passat 27 de juliol de 2022, s’ha resolt el següent:

Resolució de les al·legacions presentades per dos aspirants

1.-Josep Maria Aguiló Roig ,DNI ***7189**

Sol·licita esser assignat a un bloc diferent del què li ha estat assignat (Bloc 5, informática), ja que no correspon al seu perfil, mèrits i competències.

La Comissió considera que l’aspirant té raó i l’assigna al bloc 4 ( Competències i actituds)

 2.-Vicente Cáceres Muñoz, DNI ***6730**

Sol·licita esser assignat al bloc 6.1 (Policia) enlloc del què li ha estat assignat (Bloc 6.3, infraestructures)

La Comissió considera que no hi ha inconvenient en accedir a aquesta sol·licitud.

                         

 Llegir tota la noticia >
 • 21 de abril de 2022

"L'EMF informa: s'esmena la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'inscripció al Registre de Persones docents que, enlloc de ser 26 d'abril de 2022, serà de 5 maig de 2022 (per quan s'ha detectat que el còmput de dies 15 hàbils a partir de la data de publicació al web finalitza en aquesta data i no en la ressenyada anteriorment)."

 Llegir tota la noticia >
 • 11 de abril de 2022
 
En relació a l'ampliació del Registre de Persones docents, atès que, al BOIB núm. 21 de data 15/02/2018, es va publicar l’aprovació del Procediment de creació i manteniment del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació, el qual es va ampliar amb data 24 d'octubre 2020 (B0IB 182),  i atès al nombre de peticions per part de persones docents externes i internes que tenen la intenció de col·laborar amb l'Escola Municipal de Formació, s'ha aprovat i publicat al BOIB núm. 47 de 7 d'abril de 2022 l’ampliació del Registre esmentat.
 
En conseqüència s'obri el termini de presentació de sol·licituds d'inscripció que finalitzarà el proper dia 26 d'abril de 2022. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament seguint el model d'inscripció pertinent que figura com a annex 2 ( s'adjunten la publicació al BOIB i els annexes 1 i 2 )."
 
 
 Llegir tota la noticia >
 • 13 de gener de 2022

Un any més us volem presentar el Pla de formació. Enguany, basant-nos en els procediments interns, vàrem començar amb la detecció de necessitats formatives: els qüestionaris que la conformen varen ser resposts per 332 persones. Aquesta dada,  lluny de servir per mostra estadística, representa un augment considerable en relació a l’any passat.

També hem rebut propostes molt interessants dels responsables dels diferents departaments així com dels sindicats.

Tot plegat i una vegada estudiada la seva viabilitat es passa a dissenyar el Pla, el qual va ser aprovat a mesa de negociació conjunta del passat dia 16 de desembre.

Enguany el Pla ve acompanyat d’un augment de les partides que el sustenten per així poder fer front a un també augment de l’activitat formativa que és fa palès si es fa un repàs de les diferents activitats proposades.

Es tracta d’un Pla dinàmic on al marge de la previsió també hi cap l’actualització i la resposta immediata davant una necessitat formativa, per això l’equip de l’EMF cerca i proposa diferents metodologies per a diferents necessitats.

Per tot això us convidam a participar activament del Pla, que és l’eina que ens pot ajudar a millorar el nostre servei a la ciutadania.

Aprofitar-ho, participau.

 

Salut i gràcies!

 Llegir tota la noticia >
 • 29 de octubre de 2021
Es comencen les sessions de condicionament físic per a totes les persones que pertanyen a la plantilla de la Policia Local a partir del dia 2 de novembre amb el següent horari adjunt:
 
 
 Llegir tota la noticia >
 • Macià Ensenyat - 26 de abril de 2021

Itinerari formatiu adreçat a totes les persones comandaments intermedis de l'Ajuntament de Palma

 Llegir tota la noticia >
 • 05 de gener de 2021

Una vegada finalitzat el procés procedimentat de detecció de necesitats formatives i atesa l’aprovació per Mesa General del passat dia 3 de desembre, us presentam el Pla de formació 2021 adreçat a tot el personal de l’Ajuntament de Palma.

Aquest Pla presenta com a novetat important, prenent com a referència el de 2020, l’incorporació de diferents metodologies no presencials en moltes accions formatives. Aquesta qüestió sorgeix de la necessitat que genera la situació actual de la pandemia que vivim.

L’EMF des del passat mes de març ha anat  reconduint la pràctica totalitat de cursos, seminaris, jornades, etc  cap a metodologies que substiueixen la presència de l’alumnat a les aules. Aquest fet  no sempre és possible, però la reducció de l’aforament, les condicions i requeriments higiènico-sanitàris, la constant desinfecció dels espais i la seva ventilació, ens proporcionan màxima seguretat quan les aules són ocupades.

Tota la proposta formativa sorgeix d’un acurat i minuciós estudi dels qüestionaris que ens heu fet arribar, de les demandes dels responsables dels departaments i serveis, igualment de les orientacions  dels sindicats i de les directrius estratègiques de la Regiduría de Funció Pública, tot plegat justifica el Pla que us presentam.

Aquest Pla no és una document de compromís tancat, al contrari, l’EMF preveu i té que ser capaç de respondre davant qualsevol eventualitat, actualització, millora, etc, que provoqui  la programació d’accions formatives o altre tipologia de resposta davant aquesta necessitat, per això aquest Pla es presenta dinàmic i obert.

Us convidam a participar-hi i que en els procesos d’avaluació pertinents ens faceu arribar les vostres opinions  i valoracions. Junts podrem millorar-ho.

Gràcies!

Macià Ensenyat Estarelles

Cap de servei de l’EMF

 Llegir tota la noticia >
 • 16 de octubre de 2020
 
"En relació a la presentació de necessitats formatives que heu pogut rebre o detectar durant aquest any  i que us vàrem demanar per correu general, US INFORMAM que el termini per a la seva presentació s'amplia al proper dia 27 d'octubre.  

Us adjuntam els fulls de detecció de necessitats per emplenar en format word i pdf.  

Un cop emplenat (ho podeu emplenar amb el format word o pdf que us vagi millor) ho podeu enviar a l'adreça electrònica "escolamunicipaldeformacio@palma.cat" , abans del 27 d'octubre.  "

 Llegir tota la noticia >
 • 20 de agost de 2020

L'Escola Municipal de Formació informa que està oberta la inscripció pels cursos de 360º a partir del 14 de setembre. Recordau que per apuntar-se heu d'enviar un email a l' Escola Municipal de Formació escolamunicipaldeformacio@palma.cat

Consultau horaris i datas a la pàgina web de l' escola http://emfpalma.es/

 

 Llegir tota la noticia >
 • 08 de juliol de 2020

Responent a qüestions plantejades a l’EMF referent al curs COVID-19, us INFORMAM DEL SEGÜENT:

 1. SISTEMA D’INSCRIPCIONS: A TRAVÉS DE L’EMPLENAMENT DEL FORMULARI la URL del qual se us ha proporcionat i la posterior recepció del nom d’usuari i contrassenya

 2. TERMINI INSCRIPCIONS:  Entre el 7 de juliol i el 30 d’octubre de 2020

 3. DURADA DEL CURS: 4 hores.

 4. TERMINI PER A COMPLETAR-HO:  Per fer el curs  es dóna 1 mes de marge a comptar des del dia que s’ha fet la inscripció.

 5. HORARI DEL CURS: Es tracta d’un curs en línia i no hi ha horari establert (es pot fer en qualsevol horari i dia)."

 Llegir tota la noticia >
 • 07 de juliol de 2020

"L’EMF informa:  

Atenent a l'actual situació sanitari així com a les directrius emeses des del Ministeri de Sanitat sobre la necessitat de realitzar accions formatives de mesures de prevenció del COVID 19 adreçat a tot el personal de l’Ajuntament de Palma, l’EMF  organitza la celebració d'un curs en línia sobre aquesta temàtica. 

 

* AQUEST CURS TÉ CARÀCTER OBLIGATORI PER A TOT EL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.

 

Per a inscriure-vos cal que entreu a l'enllaç     https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aFBimoPOLkqauGgv26pcx2cdk_YOdklKqi_AP_cwSzlURVlZTU9LODkyQzUwR1UwTkJFSzNMWkw1SS4u i, un cop emplenat el formulari , rebreu un missatge de benvinguda amb el nom d'usuari i la contrassenya."

 Llegir tota la noticia >
 • 03 de abril de 2020

L’EMF us informa que:

 Atesa la situació que ens envolta, des de l’Escola us oferim la possibilitat de participar a cursos que canvian la seva metodologia presencial per altres. Intentam i amb la col-laboració de l’equip docent, poder adaptar el continguts dels cursos i obrir al personal municipal un catàleg d’accions formatives que per les seves característiques permeten aquestes adaptacions.

Trobareu cursos en modalitat “en línea”, distància i distància tutoritzada, a on es crea una aula virtual. A cada curs i dins els apartats de: metodologia o requisits, podreu veure els minims tècnics que es demanen per poder participar activamente al curs.

A partir d’ara podeu trobar al  web de l’EMF, els cursos que es troben en actiu per poder realitzar la vostra inscripció, a hores d’ara, són:

 1.  Introduccio al dret civil.
 2.  Introducció al codi penal
 3.  Procediment administratiu. Llei 3972015.
 4.  Intervenció en riscs químics I.
 5.  Conceptes bàsics d’igualtat a l’àmbit laboral (obligatori per a la carrera professional).
 6.  Prevenció de riscs laborals. Distància tutoritzada, 1ª edició 2020.
 7.  Conceptes bàsics de l’accident de trànsit. Distància tutoritzada. 1ª edició 2020

 A partir d’ara us recomenam que consulteu el web de l’EMF a on aniran sortint les publicacions de nous cursos i accions formatives que poden ser del vostre interès.

El cap de servei de l’EMF

Macià Ensenyat

 

 

 Llegir tota la noticia >
 • Macià Ensenyat. Cap de servei de l'EMF - 01 de abril de 2020

Programació d'accions formatives no presencials 

 Llegir tota la noticia >
 • 08 de gener de 2020
"L’Escola Municipal de Formació informa: El Pla de Formació 2020 preveu 30 edicions del curs El sistema d’avaluació de competències 360 i 30 de Conceptes bàsics d’igualtat a l’àmbit laboral per alpersonal que enguany hagi d’assolir un nivell superior de carrera profesional o consolidar el que té. La inscripció a aquests dos cursos s’haurà de sol·licitar a escolamunicipaldeformacio@palma.es, i serà la pròpia escola qui assigni a l’alumnat  a l’edició corresponent ".
 
 Llegir tota la noticia >
 • 03 de octubre de 2019

Al llarg del mes d’octubre, l’Escola Municipal de Formació comença les gestions i tràmits necessaris per a la detecció de necessitats formatives, pas prèvi al disseny del Pla de formació 2020.

 

Per això podeu aportar la vostra opinió mitjançant les enqüestes de detecció de necessitats formatives. Us adjuntam un Word amb l’enquesta que ens podeu retornar emplenada al mateix correu detecciodenecessitats@escola.es o utilitzant la intranet on hi ha penjat el document en qüestió.

 

* Termini per a presentar la detecció de necessitats:  20 d’octubre 2019

 Llegir tota la noticia >
 • 26 de març de 2019

“L’Escola Municipal de Formació INFORMA que s’han aprovat definitivament els resultats de la valoració de mèrits de les persones inscrites a la Base de dades general del professorat de l’EMF que configura el Registre de persones docents de l’EMF i que es relacionen a l’annex 1, per medi del Decret núm. 5159 de 18/03/2019, publicat al BOIB núm. 38 de 23 de març de 2019.

S’adjunta el Decret d’Aprovació amb l’Annex 1 corresponent publicat al BOIB esmentat.”

 Llegir tota la noticia >
 • 14 de març de 2019

La jornada s'emmarca dins el programa elaborat per commemorar el dia internaiconal contra el racisme i la xenofòbia que es durà a terme del dia 20 de març.

 Llegir tota la noticia >
 • 27 de febrer de 2019

L’ Escola Municipal de Formació us informa:

Curs “Sistema d’avaluació de competències 360”

Amb la finalitat de millorar l’estructura del curs “Sistema d’avaluació de competències 360º” l’Escola Municipal de Formació us informa de les tres modalitats amb les quals els assistents podran triar segon el seu perfil i necessitat.

Modalitat A: Adreçat a totes les persones que no han participat com a assistents a cursos “en línea” però tenen coneixements bàsics d’informàtica. En aquesta modalitat és obligatori la presència a la primer hora del curs, per conèixer la forma d’enregistrament i funcionament del curs.

Modalitat B: Adreçat a totes les persones que conèixen el funcionament dels cursos “en línia” i que han participat com a assistents al menys a dos cursos organitzats per l’EMF als anys 2017 i 2018. En aquesta modalitat no cal la presència a la primera hora i la resta del curs es fa “en línia”. La inscripció a aquesta modalitat equival a responsabilitzar-se i a afirmar que sí han fet els cursos esmentats; en cas contrari el curs no tendrà validesa.

Modalitat C: Adreçat a totes les persones que no tenen coneixements bàsics d’informàtica ni disposen dels mitjans per fer-ho. En aquesta modalitat els assistents es personaran a una primera classe presencial a on recolliran el material didàctic adient. S’els indicarà una data per fer entrega dels treballs proposats i per a l’avaluació final.

Tendran prioritat tots els funcionaris de nivell 4 de la carrera professional.

 Llegir tota la noticia >
 • 11 de desembre de 2018

L’Escola Municipal de Formació us informa que al BOIB Núm. 153 de 6 de desembre de 2018, es publica l’oferta de cursos de llengua catalana del Pla de Formació de Llengua Catalana aprovada pel Consell de Direcció de l’EBAP per a l’any 2019.

 Llegir tota la noticia >
 • 23 de novembre de 2018

Us volem recordar que el Pla de Formació 2018, contempla la possibilitat d’acreditar l’aprofitament de determinats cursos que es desenvolupen amb la metodologia “en línia” i que en segona convocatòria, al mes de desembre, és podran acreditar el seu aprofitament (sense l’assistència a classe ni en linea)  seguint els criteris següents:

 

1. Hi poden participar totes les persones que no hagin formalitzat l’inscripció al curs programat dins els terminis    establerts al web de l’EMF.

 

2. El temari de la prova estarà a l’abast dels interessats des del dia d’inscripció.

 

3. La prova d’avaluació consistirà en la resolució d’un cas pràctic relacionat amb la matèria del curs. S’entendrà superada i per tant acreditat amb aprofitament del curs, quan l’alumnat superi o iguali  la qualificació de 7 punts amb un màxim de 10 punts.

 

Palma, 20 de novembre de 2018

 El cap de servei de l’EMF

Macià Ensenyat

 Llegir tota la noticia >
 • 19 de novembre de 2018

CONVOCATÒRIA PELS TREBALLADORS MUNICIPALS QUE NO UTILITZEN ORDINADORS A LES SEVES TASQUES ASSIGNADES I HAN DE FER EL CURS “EN LÍNEA” “EL SISTEMA D’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES 360º”

 

Hi ha personal de l’ Ajuntament de Palma que pel treball que realitzen no es preceptiu la utilització d’ordinadors i per tal motiu desconeixen una part del seu funcionament.

Per això i per donar facilitats en la realització del curs  “Sistema d’ avaluació de competències 360º”, tots els alumnes del curs que es troben amb la situació descrita anteriorment, ho podran fer a una convocatòria especial.

En aquesta convocatòria no hauran de utilitzar l’ ordinador, però si és obligatòria l’assistència  un dia a classe i posteriorment al final del curs per a la prova d’avaluació (Una vegada llegits, estudiats els apunts i realitzats els exercicis).

Convocatòria:

Classe Presencial: Dilluns dia 3 de desembre a les 16 hores a l’ aula D de l’ Escola municipal de Formació. Duració una hora. (Explicació i entrega d’ apunts)

Avaluació: Dijous dia 20 de desembre  a les 16 hores. (entrega de treballs i  exàmen tipus test).

Els interessats en aquesta convocatòria especial, s’han d’inscriurer previament al curs “en línea” “Sistema d’avaluació de competències 360º” i després sol.licitar aquesta convocatòria especial a l’adreça electrònica cursosonline@palma.es 

 

 Llegir tota la noticia >
 • 08 de febrer de 2019

Activitats dels alumnes: Partint del model del curs de menys durada, 10 hores, s’stableixen  les següents accions que s’incrementaran en funció de la durada del cursos:

 • El curs tendrà un mínim de 3 sessions d’ una hora de chat amb els alumnes. Cada alumne està obligat a entrar com a mínim una vegada al Chat i fer una consulta o un comentari.
 • Cada alumne haurà de fer com a mínim una intervenció al Forum.
 • El cur se distribuirà en tres parts  i a cada part hi haurà un exercici o control d’avaluació que s’ha de fer per part de l’ alumne obligatòriament.
 • Es dissenyarà una activitat que pot consistir amb la confecció d’un esquema, resumen, opinió personal, emplenar un “crucigrama” , etc
 • Al final del curs es ferà una avaluació global.
 Llegir tota la noticia >
 • 14 de agost de 2018

“  L’Escola Balear d'Administració Pública de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, INFORMA:


El passat dijous dia 9 d'agost es va publicar la convocatòria dels cursos del Pla de Formació de Seguretat i Emergències per al darrer trimestre de l’any 2018.

Podeu consultar les instruccions de matriculació i el contingut dels plans publicats mitjançant el següent enllaç:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M159&lang=CA&cont=6815

El termini d'inscripció és del 10 al 26 d’agost, ambdós inclosos.

Recordau que per matricular-vos heu d'entrar a cada un dels cursos i tramitar-ne la inscripció telemàtica, preferentment. No obstant això, també podeu fer-ho en suport paper i lliurar-ho als
registres que indiquen les instruccions.

Enllaç al BOIB en què es va publicar la resolució del director gerent de l'EBAP:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/98/1014627   “

 Llegir tota la noticia >
 • 12 de abril de 2018

Us adjuntam el cartell amb tota la informació sobre formació sobre noves masculinitats: Masculinitats no hegemòniques. Activitats amb Ritxar Bacete González

 Llegir tota la noticia >
 • 20 de març de 2018

L’Escola Municipal de Formació us vol informar de la possibilitat de realitzar cursos MOOC (cursos online massius i oberts). Al document adjunt podeu veure amb més detall què són aquests tipus de cursos i les possibilitats que ofereixen. 

 Llegir tota la noticia >
 • 27 de febrer de 2018

El pròxims dies 9 i 10 de març es farà la Jornada de “Contractació i consum responsable a les administracions. Nova llei de contractació, una eina per a la transformació de l’entorn social i econòmic” al Centre Flassaders de Palma.

 

 

 

 Llegir tota la noticia >
 • 21 de febrer de 2018

 

Atès que els processos de selecció del professorat s’han de basar en la transparència i tenir com a objectiu disposar dels professionals més adients per a la tasca fonamental de la formació i la capacitació del personal de les administracions, s’ha considerat procedent establir un procediment que garanteixi aquesta transparència i aquest objectiu en la selecció del professorat que ha de tenir cura de la  formació i la capacitació del personal de l’Ajuntament de Palma. Per la qual cosa s’ha aprovat el Procediment de creació i manteniment del Registre de persones docents ressenyat i, un cop publicat al BOIB núm. 21 de 15 de febrer de 2018, s’obri el termini de presentació de sol·licituds d’inscripció i que finalitzarà el proper 15 de març de 2018 complimentant  el formulari de l’annex 2  que s’adjunta i que  s’ha de trametre per correu electrònic a la següent adreça:  escolamunicipaldeformacio@palma.es

 S’adjunta Decret i Annex 1 i 2.

 

 Llegir tota la noticia >
 • 25 de gener de 2018

 S'ha aprovat la  convocatòria dels cursos del Pla de Formació de Seguretat i Emergències per al primer semestre de l’any 2018 per l’EBAP:

Aquí teniu l’enllaç:

  Pla de Formació de Seguretat i Emergències del primer semestre de l'any 2018  

 

 Llegir tota la noticia >
 • 11 de gener de 2018

S'adjunta enllaç convocatòria per part d'Illenc de 54 cursos i 19 tallers de llengua catalana

 

https://www.caib.es/sites/llenguacatalana/ca/febrer_maig_2018/

 

 

 Llegir tota la noticia >
 • 26 de abril de 2017

El Pla de Formació 2017 contempla la possibilitat d’acreditar l’aprofitament de determinats cursos que es desenvolupen amb la metodologia “en línia”, sense que els interessats a accedir a aquestes proves d’avaluació haguessin realitzat, al seu moment, la inscripció i per tant la participació a aquets cursos.

 Els criteris per a poder participar seran els següents:

      1.   Al mes de juny es convocarà la prova d’acreditació pels cursos realitzats dins el primer semestre i al mes de desembre pels convocats dins el segon semestre. Hi podran participar totes les persones que no hagin formalitzat l’inscripció al curs programat dins els terminis    establerts

      2.   Podran participar a aquestes proves d’avaluació totes les persones que així ho desitgin, obrint-se el termini per a les inscripcions al mes d’abril per la prova de juny i el mes d’octubre per a les proves de desembre.

      3.    El temari de la prova estarà a l’abast dels interessats des del dia d’inscripció.

      4.    La prova d’avaluació consistirà en la resolució d’un cas pràctic relacionat amb la matèria del curs. S’entendrà superada i per tant acreditat amb aprofitament del curs quan l’alumnat superi o iguali  la qualificació de 7 punts amb un màxim de 10 punts.

Palma, 7 de març de 2017

 El cap de servei de l’EMF

Macià Ensenyat

 Llegir tota la noticia >
 • 18 de febrer de 2016

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, a proposta del director gerent, per la qual es convoquen proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial

Veure el BOIB núm. 21 de 13 de febrer de 2016. Secció II. Autoritats i Personal. Pàg. 4040

 

 Llegir tota la noticia >
 • EMF - 08 de novembre de 2012

Es comunica a tot el personal que fa cursos de formació durant la jornada laboral:

 1. Cursos fets algunes hores de distints dies: En aquest cas, el personal te obligació de fitxar quan surtin del seu centre de treball i quan hi tornin. Han de fixar el codi 6 de "cursos de formació".
 2. Cursos d’una durada de tota la jornada laboral: En aquests cursos que es realitzen durant tota la jornada laboral, i que la persona ja no acudeix directament al seu centre de treball,  poden fitxar a l'arribada a qualsevol terminal de Policia amb el codi 6 a l'entrada i a la sortida o bé no fitxar i justificar-ho amb l'informe d'absència indisposició.


El compliment d’aquest requisit permetrà a Prestacions i Control agilitzar la seva tasca i evitar malentesos en el control horari.

 Llegir tota la noticia >
 • 09 de juliol de 2012

Les persones que han estat denunciades per presumpta infraccions de neteja, renous i/o inserció d’animals de companyia d’acord amb els decrets números 16.815, 24.104  i  24.211 de 20, 22 i 23 de desembre de 2011, respectivament (BOIB núm.2 de 05.01.2012) poden demanar que es deixi en suspens l’execució corresponent a la infracció de fins a 300 €, sol·licitant la inscripció al programa formatiu Commutació de multes a les infraccions de neteja, renous i inserció d’animals, de dues hores de durada

 Llegir tota la noticia >
 • 03 de maig de 2011

La proposta d'una nova eina de gestió formativa que figurava a la programació de l'any 2011 ja és una realitat.

 Llegir tota la noticia >
Identifica't
 • DNI/NIE/...
 • Contrassenya

Dona’t d’alta

Encara no t’has registrat?


Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h


Accés curs online