Noticies

  • 15 de setembre de 2022
 “L’Escola Municipal de Formació INFORMA de la publicació al BOIB Núm. 118 de 8 de setembre de 2022 del Decret  15.584 de data 1 de setembre de 2022  d'aprovació definitiva dels resultats de la valoració de mèrits de les persones inscrites a l’ampliació del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació.

 

 Llegir tota la noticia >
  • 26 de agost de 2022

Presentades al·legacions a la resolució, núm. 10.455 de 10 de juny de 2022 publicada al BOIB núm. 88 de 7 de juliol de 2022  per la qual s’aprovaven provisionalment  els resultats de la valoració de mèrits de les persones inscrites a l’ampliació del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació i, un cop reunida la comissió de valoració, el passat 27 de juliol de 2022, s’ha resolt el següent:

Resolució de les al·legacions presentades per dos aspirants

1.-Josep Maria Aguiló Roig ,DNI ***7189**

Sol·licita esser assignat a un bloc diferent del què li ha estat assignat (Bloc 5, informática), ja que no correspon al seu perfil, mèrits i competències.

La Comissió considera que l’aspirant té raó i l’assigna al bloc 4 ( Competències i actituds)

 2.-Vicente Cáceres Muñoz, DNI ***6730**

Sol·licita esser assignat al bloc 6.1 (Policia) enlloc del què li ha estat assignat (Bloc 6.3, infraestructures)

La Comissió considera que no hi ha inconvenient en accedir a aquesta sol·licitud.

                         

 Llegir tota la noticia >
  • 21 de abril de 2022

"L'EMF informa: s'esmena la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'inscripció al Registre de Persones docents que, enlloc de ser 26 d'abril de 2022, serà de 5 maig de 2022 (per quan s'ha detectat que el còmput de dies 15 hàbils a partir de la data de publicació al web finalitza en aquesta data i no en la ressenyada anteriorment)."

 Llegir tota la noticia >
  • 11 de abril de 2022
 
En relació a l'ampliació del Registre de Persones docents, atès que, al BOIB núm. 21 de data 15/02/2018, es va publicar l’aprovació del Procediment de creació i manteniment del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació, el qual es va ampliar amb data 24 d'octubre 2020 (B0IB 182),  i atès al nombre de peticions per part de persones docents externes i internes que tenen la intenció de col·laborar amb l'Escola Municipal de Formació, s'ha aprovat i publicat al BOIB núm. 47 de 7 d'abril de 2022 l’ampliació del Registre esmentat.
 
En conseqüència s'obri el termini de presentació de sol·licituds d'inscripció que finalitzarà el proper dia 26 d'abril de 2022. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament seguint el model d'inscripció pertinent que figura com a annex 2 ( s'adjunten la publicació al BOIB i els annexes 1 i 2 )."
 
 
 Llegir tota la noticia >
  • 13 de gener de 2022

Un any més us volem presentar el Pla de formació. Enguany, basant-nos en els procediments interns, vàrem començar amb la detecció de necessitats formatives: els qüestionaris que la conformen varen ser resposts per 332 persones. Aquesta dada,  lluny de servir per mostra estadística, representa un augment considerable en relació a l’any passat.

També hem rebut propostes molt interessants dels responsables dels diferents departaments així com dels sindicats.

Tot plegat i una vegada estudiada la seva viabilitat es passa a dissenyar el Pla, el qual va ser aprovat a mesa de negociació conjunta del passat dia 16 de desembre.

Enguany el Pla ve acompanyat d’un augment de les partides que el sustenten per així poder fer front a un també augment de l’activitat formativa que és fa palès si es fa un repàs de les diferents activitats proposades.

Es tracta d’un Pla dinàmic on al marge de la previsió també hi cap l’actualització i la resposta immediata davant una necessitat formativa, per això l’equip de l’EMF cerca i proposa diferents metodologies per a diferents necessitats.

Per tot això us convidam a participar activament del Pla, que és l’eina que ens pot ajudar a millorar el nostre servei a la ciutadania.

Aprofitar-ho, participau.

 

Salut i gràcies!

 Llegir tota la noticia >
  • 29 de octubre de 2021
Es comencen les sessions de condicionament físic per a totes les persones que pertanyen a la plantilla de la Policia Local a partir del dia 2 de novembre amb el següent horari adjunt:
 
 
 Llegir tota la noticia >
  • Macià Ensenyat - 26 de abril de 2021

Itinerari formatiu adreçat a totes les persones comandaments intermedis de l'Ajuntament de Palma

 Llegir tota la noticia >
  • 05 de gener de 2021

Una vegada finalitzat el procés procedimentat de detecció de necesitats formatives i atesa l’aprovació per Mesa General del passat dia 3 de desembre, us presentam el Pla de formació 2021 adreçat a tot el personal de l’Ajuntament de Palma.

Aquest Pla presenta com a novetat important, prenent com a referència el de 2020, l’incorporació de diferents metodologies no presencials en moltes accions formatives. Aquesta qüestió sorgeix de la necessitat que genera la situació actual de la pandemia que vivim.

L’EMF des del passat mes de març ha anat  reconduint la pràctica totalitat de cursos, seminaris, jornades, etc  cap a metodologies que substiueixen la presència de l’alumnat a les aules. Aquest fet  no sempre és possible, però la reducció de l’aforament, les condicions i requeriments higiènico-sanitàris, la constant desinfecció dels espais i la seva ventilació, ens proporcionan màxima seguretat quan les aules són ocupades.

Tota la proposta formativa sorgeix d’un acurat i minuciós estudi dels qüestionaris que ens heu fet arribar, de les demandes dels responsables dels departaments i serveis, igualment de les orientacions  dels sindicats i de les directrius estratègiques de la Regiduría de Funció Pública, tot plegat justifica el Pla que us presentam.

Aquest Pla no és una document de compromís tancat, al contrari, l’EMF preveu i té que ser capaç de respondre davant qualsevol eventualitat, actualització, millora, etc, que provoqui  la programació d’accions formatives o altre tipologia de resposta davant aquesta necessitat, per això aquest Pla es presenta dinàmic i obert.

Us convidam a participar-hi i que en els procesos d’avaluació pertinents ens faceu arribar les vostres opinions  i valoracions. Junts podrem millorar-ho.

Gràcies!

Macià Ensenyat Estarelles

Cap de servei de l’EMF

 Llegir tota la noticia >

 

1-8 de 38 noticies
Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis