Notícies

  • 11 de abril de 2022

AMPLIACIÓ DEL REGISTRE DE PERSONES DOCENTS DE L'EMF

 
En relació a l'ampliació del Registre de Persones docents, atès que, al BOIB núm. 21 de data 15/02/2018, es va publicar l’aprovació del Procediment de creació i manteniment del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació, el qual es va ampliar amb data 24 d'octubre 2020 (B0IB 182),  i atès al nombre de peticions per part de persones docents externes i internes que tenen la intenció de col·laborar amb l'Escola Municipal de Formació, s'ha aprovat i publicat al BOIB núm. 47 de 7 d'abril de 2022 l’ampliació del Registre esmentat.
 
En conseqüència s'obri el termini de presentació de sol·licituds d'inscripció que finalitzarà el proper dia 26 d'abril de 2022. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament seguint el model d'inscripció pertinent que figura com a annex 2 ( s'adjunten la publicació al BOIB i els annexes 1 i 2 )."
 
 

Documents relacionats

 

Cercador de cursos








Informat't sobre els terminis