Notícies

  • EMF - 26 de juny de 2012

CRITERIS ACCIONS FORMATIVES EN LíNIA

PARTICIPACIÓ I AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ

De forma general, aquests cursos són considerats com a realitzats fora del servei. A més a més de la primera sessió que aquest any 2012 sempre serà presencial, també es podran preveure sessions presencials de pràctiques i d’avaluació.

Si l’almune/na s’ha incrit/ta en un curs en línea i no hi ha assistir-hi el dia que ha estat convocat,  ha de notificar la baixa al curs o seminari cinc dies hàbils abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari se sancionarà la infracció amb la penalització d’un any sense poder-se inscriure a cap curs amb caràcter voluntari dels organitzats per l’Escola Municipal de Formació. També serà sancionada tota persona que havent estat admesa a una acció formativa tengui una participació inferior al 50% de la mateixa.

Si no es pogués assistir a la primera sessió  per causa justificada, l’haurà de comunicar a l’Escola fins a tres hores abans de l’inici d’aquesta acció per conservar el dret a plaça a que fou admesa.

Els controls de participació de l’alumnat correspon als tècnics de l’Escola, als professors i/o als coordinadors, els quals són els responsables d’oferir i retirar la possibilitat de participació tantes vegades com sigui necessari.

L’avaluació global de l’activitat en línia tindrà  en compte els apartats següents d’acord amb els percentatges:

  • Participació a la plataforma  (Chats i Forums) un ......................    20%
  • Activitats individuals i grupals (Exercicis i activitats) un ..........     40%
  • Avaluació Global, un ....................................................................    30%
  • Avaluació qualitativa (Avaluació docent, 5% + comentaris) un    10%

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis