Bases d'execució del pressupost. 1ªedició 2020 Personal municipal de tots els nivells i organismes autònoms que tenen assignades funcions relacionades amb l'execució del pressupost. Gestió pressupostària 8 30 06/02/2020
07/02/2020
ABIERTO Presencial Curs Dies 6 i 7 de febrer de 8,30 a 12,30 h
Jornada de promoció de la salut a l'Ajuntament de Palma. Actius en salut, fortaleses de la comunitat (F. mixta) Personal de l'Ajuntament de Palma Salut 4 40 06/02/2020
06/02/2020
ABIERTO Presencial Jornada
Gestió pressupostària i maneig de Sicalwin. 1ª edició, 2020 Personal que utilitza l'aplicació 10 15 10/02/2020
11/02/2020
ABIERTO Presencial Curs De 9 a 14.00 hores
Reforma del codi penal per L.O. 2/2019 i delictes contra la seguretat viària. 1ª edició, 2020. Policia Tècniques policials 4 20 11/02/2020
11/02/2020
RESTRINGIT Presencial Curs 8'00 a 10'00 i 10'30 a 12'30
Procediment administratiu I (LLei 39/2015).1a edició. 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 17/02/2020
19/02/2020
ABIERTO Presencial Curs dilluns de 16 a 20 hores, dimarts i dimecres de 16 a 19 hores.
Gestió de l'estrés. Música per a l'entrenament de l'atenció. 1a edició, 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Gestió de l'estrés 12 15 24/02/2020
02/03/2020
ABIERTO Presencial Curs 10 a 14 h


  Pla Municipal de Formació 2019 (XLS - 167KB)  Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

  1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
  2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
   • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
   • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
   1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
   2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
   3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

  Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

  (*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

  Cercador de cursos
  Informat't sobre els terminis