1-10 de 28 cursos

La xarxa soterrada a Palma dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. Reciclatge SCIS 2018. (4ª edició) Bombers 3 8 28/02/2018
28/02/2018
RESTRINGIT Presencial Jornada 10'00 a 14'00 hores
Ordenança municipal de neteja, rebuigs i residus sòlids urbans 1ª ed. 2018 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 25 19/03/2018
20/03/2018
ABIERTO Presencial Curs 9 a 14 h.
Excel 2003/XP bàsic 1ª edició 2018 Personal de l'Ajuntament de Palma Informàtica 10 16 19/03/2018
23/03/2018
ABIERTO Presencial Curs 9 a 11 h.
Presa de decisions 1ª edició 2018 Tècniques de comandament 10 20 19/03/2018
26/03/2018
ABIERTO Presencial Curs 9 a 12:30 h.
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 17ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 20/03/2018
22/03/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Seminari de defensa d'atac directe amb arma blanca. 1a edició 2018 Policia Tècniques policials 10 20 21/03/2018
24/03/2018
ABIERTO Presencial Curs 17 a 21 h.
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 18ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 03/04/2018
05/04/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Introducció al dret civil (en línea) (1a edició 2018) Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 15 25 09/04/2018
30/05/2018
03/03/2018 fins al 25/03/2018 Blended Curs dia 9 d´abril de 16 a 17 hores única classe presencial obligatòria.
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 19ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 10/04/2018
12/04/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Introducció al dret penal (en línia) (1a edició 2018) Personal funcionari laboral i altres 15 30 16/04/2018
20/05/2018
10/03/2018 fins al 01/04/2018 Blended Curs dia 16 d' abril de 16 a 17 hores única clase presencial obligatòria.
  1-10 de 28 cursos


Pla Municipal de Formació 2018 (XLS - 201KB)Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

 1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
 2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
  • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
  • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
  1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
  2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
  3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

(*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis