1-10 de 37 cursos

Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 23ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 10/09/2019
10/09/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Redacció de plecs. 3a edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Llei de contractes 10 25 10/09/2019
12/09/2019
ABIERTO Presencial Curs dia 10 i 12 de setembre de 16 a 19 hores . Dia 11 desetembre de 16 a 20 h
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 24ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 11/09/2019
11/09/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 25ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 12/09/2019
12/09/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 26ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 13/09/2019
13/09/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 27ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 16/09/2019
16/09/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 28ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 17/09/2019
17/09/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 29ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 18/09/2019
18/09/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 30ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 19/09/2019
19/09/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 31ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 20/09/2019
20/09/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
  1-10 de 37 cursos


Pla Municipal de Formació 2019 (XLS - 167KB)Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

 1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
 2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
  • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
  • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
  1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
  2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
  3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

(*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis