1-10 de 18 cursos

Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 8ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 09/01/2018
11/01/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 9ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 16/01/2018
18/01/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 10ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 23/01/2018
25/01/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 11ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 30/01/2018
01/02/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 12ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 06/02/2018
08/02/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 13ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 13/02/2018
15/02/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 14ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 20/02/2018
22/02/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 15ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 06/03/2018
08/03/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 16ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 13/03/2018
15/03/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 17ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 20/03/2018
22/03/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
  1-10 de 18 cursos


Pla Municipal de Formació 2017 (XLS - 182 Kb)Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

 1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
 2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
  • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
  • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
  1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
  2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
  3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

(*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis