1-10 de 15 cursos

Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 23ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 15/05/2018
17/05/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Capacitació i habilitació per a l'atenció a la ciutadania ( 1a edició 2018) Administració general i personal que tinguin tasques relacionades amb el lloc de feina Eficàcia en el lloc de feina 15 15 15/05/2018
23/05/2018
ABIERTO Presencial Curs de 16.30 a 19.30 hores
Dret Penal IV (online) (1a edició) 15 30 21/05/2018
23/06/2018
ABIERTO Blended Curs dia 21 de maig única i obligatòria classe presencial de 16-a 17 hores. La resta online.
LA NOVA LLLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (1a edició 2018) Llei de contractes 20 30 21/05/2018
25/06/2018
ABIERTO Blended Curs dia 21 de maig de 15 a 16 hores primera i única classe obligatòria. La resta del curs serà online.
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 24ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 22/05/2018
24/05/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Gestió de l'estrés. Música per a l'entrenament de l'atenció. 2a edició 2018 Personal de l'Ajuntament de Palma Gestió de l'estrés 12 15 28/05/2018
11/06/2018
ABIERTO Presencial Curs 10 a 14,30h
Reciclatge troncal Policia Local 2017-2018. 25ª ed. Policia Intervenció policia, Tècniques policials 18 25 29/05/2018
31/05/2018
RESTRINGIT Presencial Curs 8-14:30
Igualtat 2018: estratègies per garantir la igualtat de tracte del col·lectiu LGTBI en els serveis municipals 1ª ed Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 10 25 11/06/2018
15/06/2018
05/05/2018 fins al 27/05/2018 Presencial Curs 9 a 14 h.
Taller de cartes de serveis 1ª ed. 2018 Personal municipal que integra equips de feina de Cartes de Serveis o personal amb qualque formació prèvia en Qualitat. Qualitat 10 25 12/06/2018
14/06/2018
06/05/2018 fins al 28/05/2018 Presencial Curs 9 a 14 h.
LA NOVA LLLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (2a edició 2018) Llei de contractes 20 30 18/06/2018
16/07/2018
12/05/2018 fins al 03/06/2018 Blended Curs dia 18 de juny de 15 a 16 hores primera i única classe obligatòria. La resta del curs serà online.
  1-10 de 15 cursos


Pla Municipal de Formació 2018 (XLS - 201KB)Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

 1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
 2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
  • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
  • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
  1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
  2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
  3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

(*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis