1-10 de 15 cursos

Excel 2003/XP bàsic 1ª edició 2019 Benestar social Informàtica 10 16 04/02/2019
08/02/2019
RESTRINGIT Presencial Curs 9 a 11 h.
Treball en equip (1a edició 2019) Personal subaltern Eficàcia en el lloc de feina 10 20 04/02/2019
11/02/2019
ESPERA Presencial Curs 9 a 13 h.
Procediment administratiu I (LLei 39/2015)(1a edició 2019 ) Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 04/02/2019
06/02/2019
ABIERTO Presencial Curs dilluns i dimecres de 16 a 19 hores, dimarts de 16 a 20 hores.
Intervenció policíaca per a agents de servei de paisà Policia Intervenció policia 12 20 04/02/2019
05/02/2019
RESTRINGIT Presencial Curs
Excel 2003/XP bàsic 2ª edició 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Informàtica 10 16 11/02/2019
15/02/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 11 h.
Comunicació Efectiva cursos a la carta IMI (1º edició 2019) Eficàcia en el lloc de feina 10 15 14/02/2019
15/02/2019
RESTRINGIT Presencial Curs dies 14 i 15 de febrer de 9 a 14 hores
Excel 2003/XP bàsic 3ª edició 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Informàtica 10 16 18/02/2019
22/02/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 11 h.
Procediment Administratiu aplicat al registre i notificació (1a edició 2019) Personal de l'Ajuntament de Palma Procediment administratiu 10 30 18/02/2019
20/02/2019
ABIERTO Presencial Curs dia 18 de febrer de 16 a 20 hores, dia 19 i 20 de febrer de 16 a 19 hores.
Taller de cartes de serveis 1ª ed. 2019 Personal municipal que integra equips de feina de Cartes de Serveis o personal amb qualque formació prèvia en Qualitat. Qualitat 10 25 19/02/2019
20/02/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 14 h.
Ordenança municipal de neteja, rebuigs i residus sòlids urbans 1ª ed. 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 25 21/02/2019
22/02/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 14 h.
  1-10 de 15 cursos


Pla Municipal de Formació 2019 (XLS - 167KB)Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

 1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
 2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
  • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
  • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
  1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
  2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
  3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

(*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis