1-10 de 13 cursos

Reciclatge Mòduls SCIS 2018: Primers auxilis (5ª edició) Bombers Primers auxilis 2 15 23/11/2018
23/11/2018
ESPERA Presencial Pràctica 11'30 a 13'30
Reciclatge Mòduls SCIS 2018: Primers auxilis (7ª edició) Bombers Primers auxilis 2 15 07/12/2018
07/12/2018
ESPERA Presencial Pràctica 11'30 a 13'30
El sistema d'avaluació de competències 360 º (9a edició) Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 40 10/12/2018
22/12/2018
ABIERTO Blended Curs dia 10 a les 15 h primera classe presencial obligatoria d' una durada de 30m, la resta online
El sistema d'avaluació de competències 360 º (10a edició) Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 40 10/12/2018
22/12/2018
ABIERTO Blended Curs dia 10 a les 15,30 h primera classe presencial obligatoria d' una durada de 30m, la resta online
Reciclatge Mòduls SCIS 2018: Primers auxilis (8ª edició) Bombers Primers auxilis 2 15 14/12/2018
14/12/2018
ESPERA Presencial Pràctica 11'30 a 13'30
Avaluació per acreditar aprofitament Introducció al Dret Penal II en línia 2a edició 2018 (Convocatòria desembre 2018) Personal de l'Ajuntament de Palma Avaluació per acreditar aprofitament 15 30 17/12/2018
17/12/2018
ABIERTO Presencial Curs 16'00 a 18'00 h.
Avaluació per acreditar aprofitament Introducció al Dret Penal en línia 2a edició 2018 (Convocatòria desembre 2018) Personal de l'Ajuntament de Palma Avaluació per acreditar aprofitament 15 30 17/12/2018
17/12/2018
ABIERTO Presencial Curs 16'00 a 18'00 h.
Avaluació per acreditar aprofitament al Dret Penal III (2ªedició 2018) Personal funcionari laboral i altres 15 25 17/12/2018
17/12/2018
ABIERTO Blended Curs Dia 17 de desembre de 18 a 20 hores
El sistema d'avaluació de competències 360 º (11a edició) Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 40 17/12/2018
29/12/2018
ABIERTO Blended Curs dia 17 a les 15 h primera classe presencial obligatoria d' una durada de 30 m, la resta online
El sistema d'avaluació de competències 360 º (12a edició) Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 40 17/12/2018
29/12/2018
ABIERTO Blended Curs dia 17 a les 15,30 h primera classe presencial obligatoria d' una durada de 30 m, la resta online
  1-10 de 13 cursos


Pla Municipal de Formació 2018 (XLS - 201KB)Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

 1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
 2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
  • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
  • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
  1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
  2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
  3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

(*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis