1-10 de 36 cursos

Com comunicar en igualtat 1ª edició 2019 Personal de Palma Activa Igualtat 10 15 07/10/2019
14/10/2019
RESTRINGIT Presencial Curs
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 30 edició , 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 07/10/2019
20/10/2019
ABIERTO Blended Curs Primera i única classe presencial dilluns dia 7 d' octubre a les 15,00 hores.
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad B). 31 edició , 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 07/10/2019
20/10/2019
ABIERTO Blended Curs Dirigit a funcionaris que durant els anys 2017/2018 haguin fet al manco dos cursos online amb l' EMF.
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad C). 32 edició , 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 07/10/2019
18/10/2019
ABIERTO Blended Curs Dia 7 d' octubre de 16 a 18 hores classe explicativa del curs i dia 17 d' octubre a les 16 hores avaluació tipus test. .
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 37ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 07/10/2019
07/10/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Access inicial versió 2003. 1a edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Informàtica 10 16 07/10/2019
11/10/2019
ABIERTO Presencial Curs De 12 a 14 h.
Redacció de plecs. 4a edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Llei de contractes 10 25 08/10/2019
10/10/2019
ABIERTO Presencial Curs dia 8 i 10 d´octubre de 16 a 19 hores . Dia 9 d´octubre de 16 a 20 h
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 38ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 08/10/2019
08/10/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 39ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 09/10/2019
09/10/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 40ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 25 10/10/2019
10/10/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
  1-10 de 36 cursos


Pla Municipal de Formació 2019 (XLS - 167KB)Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

 1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
 2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
  • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
  • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
  1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
  2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
  3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

(*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis