Seminari de defensa d'atac directe amb arma blanca. 1a edició 2018 Policia Tècniques policials 8 20 03/10/2018
05/10/2018
ABIERTO Presencial Curs 17 a 21 h.
VII Jornada d'Envelliment Actiu, 2018 Professionals que treballen amb persones majors Majors 5 139 04/10/2018
04/10/2018
ABIERTO Presencial Jornada 9:30-14:30 h.
Ordenança municipal de neteja, rebuigs i residus sòlids urbans 2ª ed. 2018 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 25 22/10/2018
23/10/2018
ABIERTO Presencial Curs 9 a 14 h.
Comunicació no verbal, el llenguatge corporal. 2a. edició 2018 Personal de l'Ajuntament de Palma Comunicació no verbal 10 20 06/11/2018
16/11/2018
30/09/2018 fins al 22/10/2018 Presencial Curs


  Pla Municipal de Formació 2018 (XLS - 201KB)  Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

  1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
  2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
   • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
   • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
   1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
   2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
   3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

  Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

  (*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

  Cercador de cursos
  Informat't sobre els terminis