4ª Recuperació Test Curs "El sistema d' avaluació de competències 360 º". Sols pels funcionaris que tenguin pendent el test. 1 40 25/11/2019
25/11/2019
ABIERTO Presencial Altres dia 25 de novembre a les 17 hores.
Avaluació per acreditar aprofitament del Curs Llei Orgànica de Protecció de Dades 2a edició 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Avaluació per acreditar aprofitament 20 30 09/12/2019
09/12/2019
ABIERTO Presencial Curs dilluns dia 9 de 16 a 18 hores
Avaluació per acreditar aprofitament curs Funció Pública en línia 2a edició 2019 (Convocatòria desembre 2019) Personal de l'Ajuntament de Palma Avaluació per acreditar aprofitament 20 30 10/12/2019
10/12/2019
ABIERTO Presencial Curs 16'00 a 18'00 h.
Avaluació per acreditar aprofitament de Procediment Administratiu I (2a edició 2019) Avaluació per acreditar aprofitament 10 30 10/12/2019
10/12/2019
ABIERTO Presencial Curs dimarts dia 10 de desembre de 16 a 18 hores
Avaluació per acreditar el curs de Procediment administratiu II (Casos Pràctics ))(1a edició 2019) Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 20 30 10/12/2019
10/12/2019
ABIERTO Blended Curs dimarts dia 10 de desembre de 17 a 19 hores
Avaluació per acreditar aprofitament de La nova llei de contractes del sector públic. 2a edició 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Llei de contractes 20 30 11/12/2019
11/12/2019
ABIERTO Blended Curs dia 11 de desembre apartir de les 16 hores. Poden dur únicament legislació.
5ª Recuperació Test Curs "El sistema d' avaluació de competències 360 º". Sols pels funcionaris que tenguin pendent el test. 1 40 19/12/2019
19/12/2019
ABIERTO Presencial Altres dia 19 de desembre a les 17 hores.


  Pla Municipal de Formació 2019 (XLS - 167KB)  Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

  1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
  2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
   • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
   • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
   1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
   2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
   3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

  Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

  (*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

  Cercador de cursos
  Informat't sobre els terminis