1-10 de 28 cursos

Reciclatge bàsic en mòduls: primers auxilis 2018/2019. 13ª edició 2019. Bombers Primers auxilis 2 15 24/05/2019
24/05/2019
ESPERA Presencial Pràctica 11'30 a 13'30
Recuperació Test Curs "El sistema d' avaluació de competències 360 º" 1 40 27/05/2019
27/05/2019
ABIERTO Presencial Altres dia 27 de maig de 17 a 18,00 hores
Resolució de conflictes, la negociació i la mediació. 3ª edició, 2019. Gerència d'urbanisme Qualitat 15 22 27/05/2019
29/05/2019
RESTRINGIT Presencial Curs 8'30 a 14'30 hores
Reciclatge bàsic en mòduls: primers auxilis 2018/2019. 14ª edició 2019. Bombers Primers auxilis 2 15 31/05/2019
31/05/2019
ESPERA Presencial Pràctica 11'30 a 13'30
Taller de gestió documental i arxiu. 3ª Edició, 2019. Funcionaris i funcionàries de l'Area d'Urbanisme Gestió i arxiu de documents i expedients electrònics 5 15 31/05/2019
31/05/2019
RESTRINGIT Presencial Curs 8'30 a 14'00 hores
Xerrada formativa per elaborar notificacions de decrets i resolucions a través de l’aplicació Portal de Decrets i Notificacions. 3a edicio, 2019 Adreçat a tot el personal de l'Ajuntament de Palma amb funcions en la gestió de les notificacions de decrets i resolucions generades a través del Portal de Decrets i Notificacions o amb l’aplicació de SAP Decrets. Gestió administrativa 2 95 03/06/2019
03/06/2019
ABIERTO Presencial Xerrada De 11 a 13h
Llei de contractes: contractació artística.1ª edició, 2019. Personal tècnic de cultura Contractació artística 4 15 03/06/2019
04/06/2019
RESTRINGIT Presencial Curs
Transparència a la gestió municipal. 1a edició, 2019 Tècnics i caps. Personal amb responsabilitat sistema de gestió de transparència. Transparència municipal 6 25 05/06/2019
05/06/2019
ABIERTO Presencial Curs 8:30 a 14:30
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 8ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 20 05/06/2019
05/06/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 9ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Igualtat 4 20 06/06/2019
06/06/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 13 h.
  1-10 de 28 cursos


Pla Municipal de Formació 2019 (XLS - 167KB)Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

 1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
 2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
  • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
  • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
  1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
  2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
  3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

(*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis