1-10 de 27 cursos

Reciclatge troncal Policia Local 2018/19 18ª ed. 2019 Policia Intervenció policia 18 25 26/03/2019
28/03/2019
RESTRINGIT Presencial Curs 8 a 14:30 h.
Anul·lat - Les relacions de llocs de treball del personal funcionari i del personal laboral dins un sistema integrat de recursos humans. 2a edició 2019 Departament de Personal GESTIÓ DE RRHH 10 16 08/04/2019
10/04/2019
CANCELADO Presencial Curs
Intervenció riscs químics. 2a edició, 2019 1 Preferentment integrants del SCIS fora de servei 2 Personal tècnic amb competències en el tema 3 Policia Local fora de servei Riscs químics 15 25 08/04/2019
10/04/2019
ABIERTO Presencial Curs 9'00 a 14'00 hores
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 6a edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 15/04/2019
28/04/2019
ABIERTO Blended Curs dia 15 d´ABRIL a les 15,30 hores, primera i unica classe presencial obligatòria.
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 7a edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 15/04/2019
28/04/2019
ABIERTO Blended Curs dia 15 d´ABRIL a les 16,00hores, primera i unica classe presencial obligatòria.
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad b).8a edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 22/04/2019
05/05/2019
ABIERTO Blended Curs tot online
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad B). 9a edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 22/04/2019
05/05/2019
ABIERTO Blended Curs tot online
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad B). 10a edició , 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 22/04/2019
05/05/2019
ABIERTO Blended Curs tot online
Treball en equip. 3a edició, 2019 Benestar social Eficàcia en el lloc de feina 10 20 26/04/2019
30/04/2019
RESTRINGIT Presencial Curs 9 a 14 h.
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 11a edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 29/04/2019
12/05/2019
23/03/2019 fins al 14/04/2019 Blended Curs Primera i única classe presencial i obligatòria el dia 29 d' abril a les 15 hores.
  1-10 de 27 cursos


Pla Municipal de Formació 2019 (XLS - 167KB)Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

 1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
 2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
  • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
  • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
  1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
  2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
  3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

(*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis