Facilitació de grups i processos en la intervenció comunitària 1ª ed 2017 Professionals del treball social Treball social 20 20 06/11/2017
22/11/2017
ABIERTO Presencial Curs 9-13 h.
Comunicació oral en situacions d'estrés (UIB/EMF) 1a edició 2017 Atenció a la ciutadania 10 8 07/11/2017
09/11/2017
ABIERTO Presencial Curs dia 7 de novembre de 16 a 20 hores i dies 8 i 9 de novembre de 17 a 20 hores a l edifici de Sa Riera UIB
Comunicació efectiva (2a edició 2017 EBAP/INAP) Personal de l'Ajuntament de Palma (prioritat pel personal amb CAPÇALIES) Tècniques de comandament 12 15 13/11/2017
16/11/2017
ABIERTO Presencial Curs 16 a 20 h
Violència de gènere 2017: Autoprotecció de víctimes. 2a edició 2017 ciutadania de Palma Violència de gènere 15 15 13/11/2017
16/11/2017
RESTRINGIT Presencial Curs de 10:00-14:00 h
Coaching d'equips (1a edició 2017 EBAP/INAP) Personal de l'Ajuntament de Palma Qualitat, Treball en equip 15 15 20/11/2017
29/11/2017
ABIERTO Presencial Curs de 16,30 a 19,30 h


  Pla Municipal de Formació 2017 (XLS - 182 Kb)  Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h

  1. D’acord al vigent Conveni regulador de les condicions de treball del personal funcionari, els/les treballadors/ores públics/ques disposen d’un crèdit anual de 40 hores no recuperable.
  2. Les accions formatives a les quals es pot accedir amb aquest crèdit de 40 hores són:
   • Les programades per l’Ajuntament dins la jornada laboral.
   • Les programades per altres institucions* dins la jornada laboral.
   1. Per fer efectiu aquest dret cal emplenar la sol·licitud d’ús del crèdit de 40 hores (descarregar el full en pdf) i trametre-ho per correu electrònic, adjuntant el full escanejat de la petició (quan sigui un curs no organitzat per l’EMF també s’ha d’adjuntar el programa del curs), a l’adreça: escolamunicipaldeformacio@palma.es amb una antel·lació de 7 dies a l’inici de l’activitat formativa. En cas que no es presenti la petició esmentada en el termini establert produirà la denegació de l’ús del crèdit.
   2. L’EMF, un cop rebut el correu amb el full adjunt esmentat i comprovat que reuneix els requisits, ho reenviarà amb la seva conformitat a Prestacions i Control (Personal) per a control de marcatges horaris amb còpia a la persona interessada.
   3. A més a més, quan es tracti de cursos no organitzats per l’Escola Municipal de Formació, un cop acabada l’activitat formativa s’haurà de presentar OBLIGATÒRIAMENT al Departament de Personal (Secció de Prestacions i Control) pel control fitxatges, justificant de l’assistència. En cas contrari serà d’aplicació la normativa vigent al respecte.

  Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

  (*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

  Cercador de cursos
  Informat't sobre els terminis