FuncionamentEl procés de formació de l’EMF s’inicia amb una detecció de necessitats de tot el personal treballador de l’Ajuntament de Palma i que es du a terme entre els mesos de setembre i novembre. Després es posa en comú i s’analitza tenint en compte els resultats de les accions formatives d’anys anteriors. Un cop acabat l’analisi es procedeix al diseny del pla de formació pel proper any, el qual s’aprova pel mes de desembre.

Finalment es disenyen les accions formatives aprovades i es procedeix al desenvolupament dels cursos i la seva gestió.

Normativa de participació

Pla anual de formació:

  • S’aprova a finals del mes de desembre de l’any anterior

Terminis:

  • Inici període d’inscripció: 37 dies abans inici curs
  • Finalització: 15 dies abans inici curs
  • Llistat d’amessos: 10 dies abans inici curs
  • Terminis per donar-se de baixa d’un curs: 5 dies abans inici curs

Criteris participació:

  • La participació en accions formatives de caràcter voluntari dins l’horari laboral està condicionada per les necessitats del servei i la relació directa de la formació amb el lloc de treball, i requereix, previ a la data de realització, la presentació del foli de sol•licitud d’utilització de les 40 hores anuals per a formació, signat pel superior jeràrquic, el qual s’ha de presentar el primer dia de classe als serveis administratius de l’Escola
  • Només es pot inscriure’s a un curs de l’àrea de llengües per convocatòria i fins a 5 de la resta d’àrees i per convocatòria.
  • El personal que es troba en situació d’IT (incapacitat temporal per malaltia o accident) no pot participar a les accions formatives llevat dels supòsits en què el facultatiu corresponent ho autoritzi expressament.

Si voleu més informació, consultau els documents adjunts: